VILLKOR

1. MESOESTETIC® beauty club

Företaget MESOESTETIC E-COMMERCE, S.L. (hädanefter MESOESTETIC), med organisationsnummer (C.I.F.) B-66.959.370 och adress på Calle de la Tecnología, 25, Viladecans, Barcelona (Spanien), har skapat MESOESTETIC® beauty club i syfte att erbjuda medlemmarna en rad tjänster och fördelar för att förbättra sitt välbefinnande och dra nytta av allt som MESOESTETIC kan erbjuda och presentera genom denna Community.

2. Förberedande information

Dessa villkor, tillsammans med de särskilda villkoren, grunderna eller reglerna som kan fastställas för specifika evenemang, aktiviteter eller särskilda fall, samt meddelanden och anvisningar från MESOESTETIC reglerar relationen mellan MESOESTETIC och Communityns medlemmar.

Det är obligatoriskt att godkänna villkoren i sin helhet. Användare som inte uttryckligen godkänner dessa villkor genom att trycka på knappen ”Jag godkänner villkoren” kan inte bli medlemmar i MESOESTETIC® beauty club.

Det är gratis att bli medlem i MESOESTETIC® beauty club.

3. Bli medlem i MESOESTETIC® beauty club

Endast fysiska personer över 18 år som har registrerat sig kan bli medlemmar i MESOESTETIC® beauty club. Man måste fylla i de obligatoriska fälten i formuläret för att kunna registrera sig.

Användarnamnet är alltid det namn som anges i fältet ”Namn” när användaren registrerar sig.

Medlemmarna i MESOESTETIC® beauty club ansvarar själva för att hålla sina lösenord hemliga och inte lämna ut dem till andra samt vidta alla nödvändiga åtgärder för att hålla dem hemliga. Medlemmarna är ensamt ansvariga för skydda lösenorden och deras behöriga eller obehöriga användning av tredje part.       

Medlemmarna är medvetna om att åtkomst till tjänsten med hjälp av en annan persons identitet eller lösenord, samt att erhålla, använda eller sprida andra personers personuppgifter, kan vara olagligt och till och med straffbart.

 

4. Aktiviteter och tjänster på MESOESTETIC® beauty club

Medlemmarna i MESOESTETIC® beauty club kan alltid dra nytta av och delta i alla tjänster och fördelar som erbjuds, antingen genom webbplatsen eller genom varje kampanjs specifika webbadress eller på något annat sätt.

Ytterligare villkor som medlemmarna i MESOESTETIC® beauty club måste uppfylla i samband med olika händelser, evenemang, utlottningar eller specifika kampanjer förmedlas tydligt vid registreringen eller anmälan om deltagande. På samma sätt måste de uttryckligen godkänna grunderna för varje evenemang eller kampanj.

På samma sätt förbehåller sig MESOESTETIC rätten att dela ut produkter till medlemmarna i MESOESTETIC® beauty club, utan att detta sker genom kampanjer eller tävlingar.

5. Ansvar

Medlemmarna i MESOESTETIC® beauty club åtar sig (i) att använda tjänsterna, produkterna och fördelarna som erbjuds av MESOESTETIC och innehållet på denna webbplats på ett adekvat och passande sätt och att inte använda dem för olaglig verksamhet, vare sig civil, administrativ, kriminell eller någon annan typ av olaglig verksamhet, (ii) att inte bryta mot det som fastställs i dessa villkor, i den juridiska informationen och andra avsnitt på MESOESTETICs webbplats, (iii) att följa anvisningarna från MESOESTETIC och det som står i kommunikationen till medlemmarna och (iv) att inte bryta mot gällande lagstiftning, med särskild hänsyn till lagarna om immaterialrätt, dataskydd, ärekränkning, den personliga integriteten, familjens integritet samt egenrättsbilden.

Medlemmarna är, utan något som helst ansvar från MESOESTETIC, ansvariga för eventuella skador som vållas MESOESTETIC och/eller tredje part och som direkt eller indirekt orsakats av medlemmarnas handlingar eller underlåtenheter.
Medlemmarna i MESOESTETIC® beauty club förbinder sig även till att inte ange, förmedla eller sprida bland annat:

 • Innehåll av rasistisk, främlingsfientlig eller pornografisk karaktär, som förespråkar terrorism eller som kränker mänskliga rättigheter.
 • Innehåll som uppmuntrar till kriminella, nedsättande, ärekränkande eller våldsamma handlingar eller som allmänt strider mot lagar, etiska principer, god sed och allmän ordning.
 • Information eller innehåll som kränker grundläggande fri- och rättigheter som erkänns i grundlagar och internationella fördrag eller som helt enkelt är störande eller avvikande, till exempel flejming, spammande, flooding, trollande och griefing, så som dessa termer i allmänhet förstås och används på internet.
 • Information om användarnamn och lösenord till obehöriga tredje personer. Medlemmar som får information om andras lösenord ska genast informera MESOESTETIC.
 • Information eller innehåll som bryter mot något av MESOESTETICs företags eller tredje parts immateriella rättigheter (för bland annat patent, varumärken och upphovsrätt).
 • Ej godkänd eller ej efterfrågad reklam, skräppost, kedjemeddelanden, pyramidspel och liknande.
 • Tillämpningsprogram (virus och skadeprogram – skadlig programvara –) som sannolikt kan orsaka skada på leverantörens, dess leverantörers eller andra internetanvändares datorsystem.

6. Deltagande i bloggar/debattforum.

Innehållet i bloggar och/eller debattforum i MESOESTETIC® beauty club publiceras på själva webbplatsen.

MESOESTETIC tar inte ansvar för hur den här informationen används.

Redaktörerna för bloggarna och/eller debattforumen i MESOESTETIC® beauty club tar inte ansvar för innehållet i kommentarer som läggs upp på bloggen av användarna. Dessa är kommentarer skrivna av läsare och de ansvarar själva för dem. Vi på MESOESTETIC vill be alla användare att i kommentarerna använda samma respekt och artighet som de själva vill bli visade.

Kommentarer och meddelanden som användarna frivilligt skriver är inte personliga uppgifter av privat karaktär, utan offentliga. De är relaterade till kommentarer från andra användare. De bloggansvariga kan behålla dessa uppgifter för den publicerade informationens sammanhang och för att ha med alla användares bidrag.  

7. Myndiga

Man måste vara myndig för att bli medlem i MESOESTETIC® beauty club .

8. Ansvarsfriskrivning

MESOESTETIC kan inte kontrollera medlemmarnas och/eller användarnas användning av MESOESTETICs webbplats och dess innehåll. Av denna anledning ansvarar de inte för skador av något slag som kan uppstå vid otillåten, felaktig, otillräcklig eller ofullständig användning, och inte heller om användaren bryter mot dessa villkor för åtkomst och användning eller några andra villkor eller anvisningar på denna webbplats eller i andra medier och som rör någon av dess tjänster, fördelar, produkter och annat. Detta påverkar inte på något sätt eventuella vidtagna rättsliga åtgärder av MESOESTETIC och/eller tredje part.

MESOESTETIC kan inte garantera att webbplatsen permanent är tillgänglig och hela tiden fungerar som den ska.

Av den anledningen har MESOESTETIC inte något ansvar för eventuella konsekvenser om webbplatsen inte är tillgänglig eller inte fungerar som den ska eller för den användning som medlemmarna i MESOESTETIC® beauty club och/eller andra gör. Dock kommer MESOESTETIC att göra allt i sin makt för att denna webbplats ska vara tillgänglig utan avbrott.

På samma sätt är MESOESTETIC inte ansvariga för eventuella fel eller säkerhetsbrister som kan uppstå på grund av användarens användning av en äldre eller osäker version av en webbläsare eller för aktivering av lösenordsbevarande enheter eller användarens registrerade inloggningsuppgifter i webbläsaren, inte heller för skador, fel eller felaktigheter som kan uppstå vid felaktig användning eller på grund av en dåligt fungerande webbläsare.

Användaren godtar att webbplatsen har skapats och utvecklats i god tro av MESOESTETIC med information från både interna och externa källor och att den erbjuds till användarna i sitt aktuella skick och kan innehålla fel eller stavfel. Av denna anledning fritar användaren MESOESTETIC från allt ansvar när det gäller tillförlitligheten, användbarheten eller eventuella falska förväntningar som användningen av webbplatsen kan orsaka.

Användaren är ensam ansvarig för eventuella skador eller konsekvenser som användaren orsakar tredje part. Därtill är det användaren, utan något som helst ansvar från MESOESTETICs sida, som står för utgifter och kostnader och eventuell ersättning som kan utgå vid rättsliga tvister på grund av att man brutit mot dessa villkor och gällande lagstiftning.

 1. Externa länkar

Det är strängt förbjudet för användaren att göra ändringar som kan påverka innehållet, till exempel ändra länkar och liknande.

Det är även förbjudet att länka till denna webbplats från webbsidor eller andra ställen som strider mot lag, etik, allmän ordning eller som skadar ryktet eller bilden av något av MESOESTETICs företag eller någon av dess unika symboler.

Om man länkar till någon av sidorna på den här webbplatsen från ett ställe som inte bryter mot ovanstående måste det göras på så sätt att användarna är medvetna om att de går in på denna webbplats och dessutom måste webbadressen till sidan som den länkar till visas i användarnas webbläsare.

10. Behandling av personuppgifter

I enlighet med artikel 13 i GDPR kommer personuppgifterna från medlemmarna i MESOESTETIC® beauty club att behandlas för att i vid bemärkelse hantera deras aktiviteter och främja relationerna med användarna samt hantera de rättigheter och skyldigheter som följer med detta.

De personuppgifter som behandlas av MESOESTETIC är de som användarna lämnar i samband med registreringen samt alla de som lämnas vid deltagande i MESOESTETIC® beauty club kampanjer, evenemang, chattar och annat.

Medlemskap i MESOSTETIC® beauty club kräver, utan undantag, användarnas uttryckliga samtycke till att deras personuppgifter behandlas av MESOSTETIC för de ändamål som beskrivs i föregående stycken. Allt detta utan att det påverkar medlemmarnas möjlighet att frivilligt anmäla sig eller avboka sig från vissa tjänster eller aktiviteter.

De personuppgifter som behandlas är de som anges i formulären och de kan ingå i någon av följande kategorier: identifieringsuppgifter (namn, efternamn, e-post, telefon, stad och bosättningsland samt postnummer), uppgifter av personlig karaktär (bosättningsland), uppgifter som erbjuder kommersiell information (företagsnamn), uppgifter om utbildning och yrke (utbildningsnivå, arbetslivserfarenhet, yrke, typ av yrke) och finansiella uppgifter (bankuppgifter som krävs handla online).

Den rättsliga grunden för behandlingen är samtycket. Personuppgifterna sparas så länge de inte uttryckligen återkallas.

När det gäller de uppgifter som medlemmarna kan ge oss om släktingar eller andra personer, är det underförstått att de på förhand har fått deras samtycke samt att dessa uppgifter omfattas av samma skydd och villkor som de fastställda för den anställdes uppgifter. Användaren intygar att alla angivna uppgifter är sanna och åtar sig att meddela företaget om eventuella ändringar så att uppgifterna alltid är uppdaterade.

Medlemmar i MESOESTETIC® beauty club samtycker till att ta emot reklam för produkter och kampanjer när de registrerar sig med formuläret som är föremål för dessa villkor.

Användarna har rätt till tillgång, rättelse, radering, dataportabilitet, begränsning och att göra invändningar genom att mejla personuppgiftsansvarig på [email protected] eller genom att skicka ett brev till Calle de la Tecnología, 25, 08840, Viladecans, Barcelona (Spanien) och ange ”derechos RGPD” som referens. Du kan kontakta AEPD (den spanska integritetsskyddsmyndigheten) om dina rättigheter inte beaktas.

11. Dataöverföring och internationell dataöverföring  

Medlemmen av MESOESTETIC® Community informeras om att hans/hennes data kommer att överföras internationellt på grund av avtalsförhållandet med dess leverantörer, en enhet som tillhandahåller en fullständig säkerhetsnivå med tanke på de garantiåtgärder som den erbjuder. 

Likväl kommer dina personuppgifter att lämnas ut till distributörer i ditt hemland för vissa aktiviteter (meddelanden, reklam, evenemang osv.) för att köras som databehandlare. Det kan innebära en internationell överföring av data när distributören är etablerad i ett land utanför EU eller EES. För detta ändamål har MESOESTETIC och distributören ingått motsvarande standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen. 

12. Bildrättigheter

Användare som deltar i MESOESTETIC® beauty club  aktiviteter godkänner att MESOESTETIC kan använda, reproducera och publicera deras namn, efternamn, bild och röst i valfria medier, även på internet, för att hantera de aktuella aktiviteterna eller framtida upplagor, andra erbjudanden eller reklamkampanjer eller någon annan aktivitet som rör de tjänster, evenemang, fördelar eller kampanjer som erbjuds av MESOESTETIC samt att detta samtycke inte ger rätt till någon typ av ersättning.

13. Immateriella rättigheter

Allt innehåll på webbplatsen (bland annat databaser, bilder, skisser, grafik, textfiler, kartor, ramar, banderoller, gränssnitt, programvara och dess olika källkoder, ljud och video), samt själva webbplatsen, tillhör MESOESTETIC, eller dess innehållsleverantörer, som i så fall har utfärdat licenser för eller överlåtit dem, och skyddas av nationella och internationella lagar för immaterialrätt. Samlingen (det vill säga sammanställningen, designen, strukturen och iscensättningen) av allt innehåll på webbplatsen tillhör MESOESTETIC.

All programvara som används vid användning och utveckling av webbplatsen tillhör MESOESTETIC, eller dess mjukvaruleverantörer, och skyddas av nationella och internationella lagar om immaterialrätt.

Det är förbjudet att utan föregående skriftligt godkännande från MESOESTETIC, innehavarna av de immateriella rättigheterna eller innehavarna av andra rättigheter till innehåll, göra bland annat följande med webbplatsen eller dess innehåll:

På något sätt offentligt publicera resurserna och göra dem tillgängliga för allmänheten, så att vem som helst kan komma åt dem när och var som helst.

 • På något sätt distribuera eller till exempel sälja, hyra eller låna ut resurserna.
 • På något sätt, direkt eller indirekt, tillfälligt eller permanent, reproducera webbplatsen eller dess innehåll i sin helhet eller delar av det i någon form.
 • På något sätt, helt eller delvis, göra om eller skapa liknande kopior av produkterna och tjänsterna.
 • På något annat sätt använda resurserna på något av de ovan nämnda sätten eller andra liknande sätt.
 • På något sätt, direkt eller indirekt, ta och återanvända hela eller delar av innehållet i en databas, och/eller upprepade gånger eller systematisk ta eller återanvända andra delar.

Det ovan nämnda hindrar inte användaren från att fritt visa webbplatsen och dess innehåll och ladda ner det för personligt och icke-kommersiellt bruk, utan att sprida det vidare till tredje part eller andra företag, oavsett om det sker kostnadsfritt eller mot en avgift.

Följaktligen innebär tillhandahållandet och användningen av databaser, bilder, skisser, grafik, text-, ljud- och videofiler och programvara som ägs av MESOESTETIC, eller dess leverantörer, och som visas på webbplatsen samt annat innehåll, inte under några omständigheter att äganderätten överlåts till användaren eller att användaren får licens för nyttjanderätt.

De varumärken, symboler, särskiljande tecken eller logotyper som visas på webbplatsen tillhör MESOESTETICs företag, eller har licensierats eller överlåtits av sin ägare och är vederbörligen registrerade eller håller på att registreras. Obehörig eller olämplig användning av dessa utgör ett intrång i MESOESTETICs företags eller andra tredjepartsägares immateriella rättigheter.

Användarna å sin sida godkänner enbart genom sitt deltagande i aktiviteterna i MESOESTETIC® beauty club att de till förmån för MESOESTETIC, exklusivt och med befogenhet att överföra till tredje part, överlåter alla immateriella rättigheter för skyddade verk eller tjänster som deras deltagande kan ge upphov till för att använda dem i valfritt format, på valfria grunder och användningssätt, bland annat i grafik, audiovisuellt material, ljud, på internet och i alla andra interaktiva medier, samt till marknadsföring, andra ändamål och för användning av verket eller tjänsterna i sin helhet eller delar av dem. Denna överlåtelse sker kostnadsfritt i alla länder i världen och så länge som lagen tillåter.  

14. Force majeure

Force majeure förstås som bland annat: a) varje händelse som är omöjlig att förutse eller som är oundviklig även om den går att förutse eller förutsäga, b) fel vid åtkomst till MESOESTETICs olika webbsidor c) driftstörningar i el- och telefonnät, d) skador orsakade av tredje part eller av attacker på webbservern (virus) som påverkar kvaliteten på tjänsterna och som inte kan tillföras MESOESTETIC eller användaren, e) fel vid överföring, spridning, lagring eller leverans av produkter och innehåll på webbplatsen till tredje part, f) problem eller fel för dessa tredje parter vid mottagning, erhållande eller åtkomst till produkter eller tjänster, g) bränder, h) översvämningar eller jordbävningar, i) strejker eller arbetskonflikter eller andra sociala störningar som förhindrar leveransen av produkter och därmed MESOESTETICs möjlighet att fullfölja sina åtaganden, j) brist på eller dålig tillgång på bränsle eller elektricitet, k) olyckor, l) väpnade konflikter, m) kommersiella eller andra typer av embargon, n) blockader, o) upplopp eller p) myndighetsbesämmelser.

Administrativa fel eller hanteringsfel betraktas inte som force majeure.

15. Ändringar av villkoren

MESOESTETIC förbehåller sig rätten att när som helst ändra (till exempel redigera, ta bort och/eller lägga till) någon del av dessa villkor.

Om inget annat uttryckligen har bestämts kommer ändringarna att träda i kraft så fort de publiceras, men de påverkar inte befintliga användares rättigheter.

16. Lämna MESOESTETIC® beauty club

Avboka specifika aktiviteter

Medlemmarna kan be om att få lämna MESOESTETIC beauty club genom att mejla [email protected].

Utövandet av rätten till radering av personuppgifter innebär även att man avslutar sitt medlemskap i MESOESTETIC® beauty club.

MESOESTETIC kan avsluta medlemskapet i MESOESTETIC® beauty club för alla användare som inte hela tiden följer de aktuella villkoren.

Oavsett ovanstående kan användarna alltid bestämma i vilka specifika aktiviteter, tjänster, evenemang eller kampanjer de vill delta i.

17. Tillämplig lag och jurisdiktion

Dessa villkor tolkas i enlighet med och regleras av spansk lag.      

Alla tvister som uppstår på grund av tolkningen eller efterlevnaden av dessa villkor ska avgöras av de behöriga domstolarna och rättsinstanserna enligt gällande lagstiftning.